Shri Chidambar Shikshana Samsthe's

N.K.J Ayurvedic Medical College & PG Center Bidar

College

Events

NATIONAL SEMINAR ON RECENT ADVANCES IN RASASHASTRA

Organised By : PG DEPARTMENT RASASHASTRA & BHAISHAJA KALPANA

EVENT DATE : 07-JAN-2023

VENUE : N.K.J Ayurvedic Medical College & PG Center Bidar

Event Details