Shri Chidambar Shikshana Samsthe's

N.K.J Ayurvedic Medical College & PG Center Bidar

Rajiv Gandhi University of Health Sciences
Photo Details